Scroll Top
ul. Łukasiewicza 1 64-800 Chodzież

WYPŁATA ZASIŁKU Z ZUS

Wypłata zasiłku z ZUS

Zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko z jednego tytułu w wysokości 200% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia obowiązującego w dniu śmierci osoby, której koszty pogrzebu zostały poniesione. W razie pokrycia kosztów pogrzebu przez inną osobę niż członek rodziny, o którym mowa w pkt. 5, przysługuje w wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu, nie wyższych jednak niż 200% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa w razie nie zgłoszenia wniosku o jego przyznanie w okresie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje.

W ciągu tych wszystkich lat działalności, przeprowadziliśmy setki ceremonii pogrzebowych, zawsze z pełnym szacunkiem dla zmarłych oraz ich rodzin. Zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest dla naszych klientów, aby pochówek był wykonany z najwyższą starannością i zgodnie z ich oczekiwaniami. Dlatego zawsze staramy się sprostać tym wymaganiom i uczynić proces żałoby jak najmniej uciążliwym.

To dla nas priorytet – zawsze zapewnić naszym klientom poczucie wsparcia i szacunku w trudnym czasie po stracie bliskiej osoby.

Zasiłek pogrzebowy jest to jednorazowe świadczenie pieniężne przyznane na pokrycie kosztów pogrzebu i przysługuje w razie śmierci:

 • Ubezpieczonego,
 • Osoby pobierającej emeryturę lub rentę,
 • Osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania,
 • Osoby pobierającej zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia,
 • Członka rodziny osoby wymienionej w pkt. 1-2.

Członkami rodziny, o których mowa w pkt. 5, są:

 • dzieci własne,
 • dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione, przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletniości
 • inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej,
 • wnuki i rodzeństwo,
 • małżonek (wdowa i wdowiec),
 • rodzice, w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające.

Podstawowymi dokumentami wymaganymi do wypłaty zasiłku pogrzebowego są:

 • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk ZUS Z-12)
 • skrócony odpis aktu zgonu
 • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu
 • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego lub dowód osobisty zawierający wymagane dane).